Общи условия

Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу "САЙТ") се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу "УСЛОВИЯ"), както и всички приложими норми и регулации. МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ. 

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които САЙТА предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители. СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на КОЛОРС ГЕОРГИЕВИ ЕООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях. СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин. Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие.


ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА Вие:
    • Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО
    • Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение
    • Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на САЙТА, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение
    • Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави
    • Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие.

ОТГОВОРНОСТИ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито САЙТЪТ, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката му, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него. 
САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни, но не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. 
СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА. 
САЙТЪТ може да променя своето съдържание без предварително уведомление и не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп за всеки, отвсякъде или по всяко време. САЙТЪТ и неговия собственик носят отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, попълнена в САЙТА или изпратена към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. САЙТЪТ събира и обработва лични данни на потребители единствено с цел осигуряването на достъпа до услугите на САЙТА и по никакъв повод не предоставя тези данни на трети страни. 

По всяко време можете да поискате информация за личните Ви данни на САЙТА, както и да изискате те да бъдат коригирани или премахнати. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

САЙТЪТ запазва правото си едностранно да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните ОБЩИ УСЛОВИЯ.

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки